En reise inn i fremtiden med These Ways!

by Oct 10, 2023

Velkommen til en reise inn i morgendagens verden med These Ways! Har du noen gang stoppet opp og virkelig tenkt over hva fremtiden holder for oss? Selv om det er umulig å forutse fremtiden med sikkerhet, er det menneskelig natur å drømme, spekulere og planlegge for det som kommer. I en verden i konstant endring, gir strategisk fremsyn oss muligheten til å utforske, forstå og tilpasse oss det ukjente. I denne artikkelen vil vi dykke ned i hvordan These Ways bruker fremsyn som en kraftfull ressurs, og hvordan du også kan utnytte denne unike tilnærmingen til å forme din egen fremtid. Bli med oss på en spennende reise gjennom tid og rom, der vi utforsker mulighetene, utfordringene og mysteriene som venter oss i morgendagen!

Fremsyn som tenkemåte og verktøykasse 

Fremsyn som en tenkemåte, eller en ferdighet, er menneskets evne til å forstå, forutsi, forberede seg på og omfavne fremtiden. Ved å utvikle ferdigheten til å bruke tanker om fremtiden kan man bli mer fleksibel, kreativ og motstandsdyktig i møte med endring. UNESCO kaller dette fremtidskyndighet. 

Som en verktøykasse gir fremsyn gir oss et rammeverk til å identifisere kommende trender og problemer, kartlegge endringskrefter og mønstre. Vi kan så bruke denne innsikten til å simulere mulige fremtider. Godt informerte fremtidsbilder lar oss teste nåværende strategi, utvikle banebrytende innovasjoner og skape transformativ endring.

Et spektrum av muligheter

“Jo lenger inn i fremtiden vi går, jo bredere blir spekteret av muligheter.”

Fremsyn åpner døren til et univers av muligheter! Den første regelen i fremsynsarbeid er at der finnes mer enn en fremtid. Tenk på det som et spektrum av muligheter, fra mulige fremtider, til trolige fremtider og sannsynlige fremtider. Jo lenger inn i fremtiden vi går, jo bredere blir spekteret. Bildet under viser dette spekteret og er basert på Joseph Voros opprinnelige Futures Cone. 

Når vi ser på dagens utfordringer, ser vi ofte bare løsningene som er mulige akkurat nå. Men hvis vi i stedet forestiller oss fremtiden og tenker utenfor dagens begrensninger, kan vi oppdage nye muligheter.

Et spektrum av muligheter. Futures Cone er et verktøy brukt innen fremsyn som viser oss hvordan mulighetene øker jo lenger inn i fremtiden vi går. Spektrumet viser mule fremtider, trolige fremtider, ønskede fremtider og sannsynlige fremtider.
The Futures Cone – Et spektrum av muligheter

Mulige fremtider er alt som tenkelig kan skje. Her snakker vi om fundamentale samfunnsmessige endringer på flere områder, gjerne basert på gjennombrudd i vitenskap, store endringer i verdier, økologi eller politikk. Trolige fremtider er de som er basert på dagens mønster, men som likevel rommer store muligheter for endring. Den fremtiden vi tenker på som den mest sannsynlige fremtiden er den som er basert på fremskriving av dagens mønster. Men det er ikke nødvendigvis den som kommer til å utspille seg! Ønskelige fremtider er de vi håper på og drømmer om.

Vår praktiske tilnærming til fremsynsarbeid 

“Vi dykker dypt inn i fremtiden, utforsker nye horisonter, og bringer tilbake verdifull innsikt som vi integrerer i strategier og løsninger”

Hvordan kan vi navigere dette landskapet av muligheter? I These Ways bruker vi en metodisk prosess som inkluderer scoping, skanning, bygging av fremtidsbilder, visjon og design. Vi dykker dypt inn i fremtiden, utforsker nye horisonter, og bringer tilbake verdifull innsikt som vi integrerer i våre strategier og løsninger.

These Ways fremsyns prosess har fem faser: coping, skanning, bygging av fremtidsbilder, visjon og design.
These Ways Fremsynsprosess

Skanning: Signaler på endring

Når vi skanner miljøet, åpner vi døren til fremtidens mysterier. Vi jakter på trender og signaler, vi avdekker endringer innen sosiale, teknologiske, økonomiske, økologiske, politiske og kulturelle felt. I denne fasen dykker vi dypt inn i kontinuiteter og strukturer, kartlegger endringskrefter og skaper modeller. Analyse viser hvordan disse endringene former morgendagen. Vi spør oss selv: Hva kan det bety det når disse trendene, verdiforskyvningene og påvirkningene skjer samtidig?

Fremtidsbilder: Bilder av morgendagen 

Med innsikt fra skanning skaper vi levende bilder av fremtiden. Vi utvikler scenarier, fortellinger som utforsker “hva om”-aspektene av fremtiden. Scenariene kombinerer endringer på ulike måter for å avdekke potensielle konsekvenser. Disse fremtidsbildene blir til rapporter, visuelle fremstillinger, eller interaktive opplevelser. Mangfold og medvirkning er nøkkelen til å sikre et bredt spekter av perspektiver på dette stadiet.

Visjon: Utforskning av Fremtidens Landskap

Å utforske alle potensielle fremtider er essensielt, og vi lærer av hver eneste en. Her spør vi hva innsikten vi har laget betyr for din organisasjon. Vi tester strategier, skaper visjoner, og legger til rette for informerte valg. Denne prosessen skaper en felles forståelse av både ønskede og uønskede fremtider. Det er strategiarbeid på sitt beste, informert av vår kontinuerlige utforskning og analyse av fremtiden.

Design: Forming av Fremtiden

Fremsyns reelle kraft kommer til syne når det er integrert i organisasjonens kjerne. Vi tar i bruk ny innsikt og raffinerer strategier, resultater og handlinger i designfasen. Vi bruker design thinking for å definere problemstillinger, utforske løsninger, og innovere kontinuerlig, basert på vår forståelse av fremtidige muligheter og utfordringer.

Det lønner seg å være forberedt!

“Firma som er forberedt på fremtiden er hele 33 % mer lønnsomme enn gjennomsnittet”.

Forskere ved Aarhus School of Business and Social Sciences har skapt en modell som måler bedrifters fremtidsberedskap og har delt sine funn i rapporten  «Corporate Foresight Benchmarking Report». Denne modellen avslører at bedrifter som er forberedt på fremtiden oppnår overlegen lønnsomhet og utmerker seg i sin industri. “Årvåkne” firmaer nyter over gjennomsnittlig lønnsomhet og markedsverdi, mens de som er uforberedte, ligger etter. “Årvåkne” firmaer er hele 33 % mer lønnsomme enn gjennomsnittet. Nevrotiske og sårbare firmaer hadde 37 % lavere lønnsomhet sammenlignet med lønnsomheten til årvåkne bedrifter. Sammenlignet med årvåkne firmaer realiserte bedrifter i fare en 44 % lavere lønnsomhet.

Data og kreativitet jobber sammen

Fremsyn er en symbiose av data, kreativitet og forestillingsevne. Data skaper rammeverket, mens kreativitet og forestillingsevne gir oss muligheten til å visualisere og innovere. Uten kreativitet, risikerer vi å bli stående fast i eksisterende paradigmer og gå glipp av transformative muligheter. Å kunne forestille seg både utopiske og dystopiske fremtidige utfall kan motivere og engasjere individer og team. Dette kan drive frem innsatsen og dedikasjonen som er nødvendig for å realisere visjonene. Forestillingsevnen gjør det også mulig å reflektere over de etiske implikasjonene av våre handlinger og beslutninger i fremtiden.

Naviger kompleksitet og usikkerhet gjennom fremsyn

“Menneskelig kreativitet og forestillingsevne, som er kjernen i å forme den fremtiden vi ønsker å se.”

I en verden preget av usikkerhet og konstant endring, er fremsyn et uunnværlig verktøy for ledere. Det gir en strukturert måte å forstå og forberede seg på fremtiden, samtidig som det fremmer innovasjon og kreativitet. Ved å integrere fremsyn i kjernen av organisasjonens strategi, kan ledere navigere gjennom kompleksiteten i dagens forretningslandskap. Detter gir grunnlag for å bygge robuste, fremtidsklare organisasjoner. Det er viktig at ledere ikke bare forstår teorien bak fremsyn, men også aktivt søker å implementere den i praksis. Det gjøres ved å utforske ulike scenarier, utfordre eksisterende fremtidsbilder og lage nye visjoner.

Til slutt, i en tid der data og teknologi er kritisk, må vi ikke glemme verdien av menneskelig kreativitet og forestillingsevne. Det er det som er nøkkelen til å forme den fremtiden vi ønsker å se.